Služby

Komplexná ponuka služieb


Spoločnosť UNIVERSUS ponúka komplexnosť svojich služieb spočívajúcu vo vybavení:
Spôsob poslednej rozlúčky so zomrelými a spôsob ukladania ľudských pozostatkov patrí od nepamäti k závažným momentom ľudského bytia. Rovnako ako všetko na tomto svete i tieto spôsoby prešli svojim vývojom a sú v rôznych častiach sveta rôzne. Pohrebné obrady a pochovávanie zosnulých závisí od tradícií, miestnych zvykov, náboženstva, kultúry, sociálnych podmienok a podobne. Vo všeobecnosti možno povedať, že sa jedná o veci dôležité, vážne a spoločensky uznávané. Preto je veľmi dôležité, aby sa okrem rešpektovania legislatívy platnej pre túto oblasť venovala veľká pozornosť úrovni pohrebných obradov, ukladania ľudských pozostatkov , udržiavaniu a modernému rozvoju pohrebísk a súvisiacej infraštruktúry.


PREVÁDZKOVANIE KOMPLEXNÝCH POHREBNÝCH SLUŽIEB


Hlavným cieľom v tejto oblasti je zabezpečiť vyššiu kvalitu celého prierezu služieb a rozšíriť ponuku o služby vyššieho štandardu, než na aké sme v súčasnosti v Trenčíne zvyknutí. Smútočnú rozlúčku chceme tiež obohatiť o niektoré nové prvky, najmä v aranžovaní obradných priestorov, kultúry a úrovne samotného obradu, používaní nového parte programu (aj v elektronickej podobe), používanie kondolenčných kníh, ozvučenie exteriéru, estetickú úpravu zovňajšku personálu a podobne.

SMÚTOČNÝ OBRAD

Základným prvkom smútočného obradu je správny a s pozostalými dôkladne odkonzultovaný scenár. K zabezpečeniu tohto prvku máme k dispozícii kvalifikovaný personál a náš program „HONORIS PERSONAM“. Podľa želania klienta budeme organizovať cirkevný, občiansky , vojenský, prípadne iný obrad s ponukou čítania nekrológov, recitácie, spevu, živej i reprodukovanej hudby. Na zvláštne prianie sme pripravení ponúknuť tiež audiovizuálne prvky ako súčasť smútočného obradu. V našej ponuke „REQUIEM“ klient nájde bohatú fonotéku smútočnej, klasickej, romantickej i modernej hudby. Kvalitným prenosným ozvučením povýšime úroveň obradu v exteriéri. Ďalším nemenej dôležitým prvkom obradov bude vystupovanie a estetická vizáž personálu v oblečení podľa želania klienta (štandardnom alebo nadštandardnom).

PARTE PROGRAM

Prezentácia smútočnej udalosti a spôsob komunikácie pozostalých s ostatnou verejnosťou budeme riešiť ponukou kvalitného umelecky stvárneného parte programu a novými prvkami, ktoré nie sú u nás bežne zaužívané ako je podpisovanie kondolenčných listín pri obrade, ktoré po obrade zostávajú pozostalým vo forme elegantne viazanej kondolenčnej knihy. Informácia o úmrtí a konaní (miesta, času) pohrebu budeme zverejňovať klasickým spôsobom vo vývesnej skrinke, ale tieto informácie bude možno nájsť i na web stránke spoločnosti UNIVERSUS.